Laugs-skraa

Artikel 1.
Laugets navn er Nøglebroderordenen ”Christian Den Fjerdes Laug”, dets hjemsted er Aalborg, og dets mødelokaler er i Jens Bangs Stenhus.

Artikel 2.
Laugets formål er – med udgangspunkt i Laugets oprindelige idé om ”at skabe et hyggeligt samlingssted for lysseende medborgere” under 2. verdenskrig

  • i sit daglige virke at tilgodese såvel alvor som humor med særlig opmærksomhed på hverdagens små og store problemer og således medvirke til, at livsglæden blomstrer
  • at medvirke til udbredelse af kendskabet til Aalborg ved under fornøjelige og værdige former at optage såvel byens borgere som udenlandske og indenlandske gæster i Lauget
  • at hylde og økonomisk støtte personer eller organisationer, der har gjort en stor, fortjenstfuld og uegenyttig indsats af humanitær, social eller kulturel karakter.

Artikel 3.
Som Laugsbrødre kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, som er dansk eller ven af Danmark, er fyldt 18 år og i besiddelse af fornøden spirituskultur. Anmodning om optagelse rettes til Styrelsen, som ved almindelig flertalsbeslutning afgør, om den pågældende kan optages. Enhver der optages, modtager den gyldne nøgle til Laugets hemmelige løngang. Styrelsen er berettiget til at nægte optagelse, hvis den skønner, at pågældende ikke passer ind i den broderskabets ånd, som skal herske i Lauget. Nægtes optagelse, kan den pågældende fordre spørgsmålet forelagt førstkommende Laugsforsamling, som da træffer den endelige afgørelse.

Artikel 4.
Laugsbrødrene her ret til ved Laugssammenkomsterme at medtage ledsager, selv om vedkommende ikke er personligt tilmeldt Lauget, ligesom Laugsbrødre og søstre kan indføre udenbys boende gæster. Det påhviler Laugsbrødrene og Laugssøstrene ved Laugssammenkomsterne at udvise sømmelig adfærd og fornøden spirituskultur.

Artikel 5.
Ved indtrædelse i Lauget betales en ydelse. Alle medlemmer bosat i Danmark kan vælge mellem at betale årsydelse eller tegne et livsvarigt medlemskab. Alle medlemmer bosat uden for Danmark, optaget efter den 1. marts 2007, kan kun tegne livsvarigt medlemskab. Medlemmer, optaget før denne dato, bibeholder dog muligheden for at vælge mellem årsydelse og livsvarigt medlemskab. Laugsstyrelsen fastsætter nærmere regler for medlemskontingent. Medlemmer, der tegner livsvarigt medlemskab, vil af Lauget få tilsendt et særligt Laugsbrev, underskrevet af Oldermanden. Efter at udgifterne til Laugets forvaltning er afholdt, tilfalder en del af overskuddet almene formål i Aalborg efter Styrelsens bestemmelse, herunder henlæggelse til Christian Den Fjerdes Laugs Fond. Årsydelse erlægges i hvert års januar måned, og er nogen Laugsbroder eller Laugssøster i restance ved årets udløb, udelukkes vedkommende af Lauget.

Artikel 6.
Lauget ledes af Laugsstyrelsen, der dannes af Oldermanden og mindst 11 og højst 15 stolsbrødre. Såfremt Oldermanden eller en Stolsbroder udtræder af Styrelsen, vælger denne selv hans efterfølger. Den til enhver tid siddende Styrelse vælger selv hvert år af sin midte Oldermand, Kassemester, Laugsskriver og Laugskældermester. Ligeledes vælges hvert år en revisor, som ikke behøver at være medlem af Styrelsen. Blandt de øvrige kan udpeges Viceoldermænd, Ceremonimester, Tørstmester, Laugsprælat, Laugstroubadour, Laugskanonér, Fanebærer og Bannerfører m.fl.

Artikel 7.
Laugsforsamlingen er Laugets officielle generalforsamling og afholdes i februar måned. Der indkaldes til den med mindst 14 dages varsel på Laugets hjemmeside. På Laugsforsamlingen forelægger Oldermanden beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år, og Kassemesteren forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab (driftsregnskab og status). Endelig kan Laugsforsamlingen behandle ethvert spørgsmål af interesse for Lauget, såfremt det er modtaget skriftlige senest 7 dage før Laugsforsamlingen. Ekstraordinær Laugsforsamling kan indkaldes, hvis Laugsstyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 50 Laugsbrødre-søstre skriftligt forlanger det, vedlagt begrundet dagsorden.

Artikel 8.
I byer såvel indenlands som udenlands kan Laugsbrødre danne lokale afdelinger med det formål at samle Laugsbrødre til selskabeligt og kulturelt samvær. Laugsbrødrene udnævner en formand, som er ansvarlig for, at Laugets regler, ånd og intentioner efterleves, og at god kontakt til Laugsstyrelsen opretholdes. Sådanne lokal-afdelinger kan ikke foretage optagelser. Nærmere regler for sådanne lokalafdelinger fastsættes af Laugsstyrelsen.

Artikel 9.
Laugets regnskabs- og funktionsår er kalenderåret. Årsregnskabet (driftsregnskab og status) skal før den ordinære Laugsforsamling være revideret af  den af Styrelsen udpegede revisor og godkendt af Laugsstyrelsen.

Artikel 10.
Lauget forpligtes ved underskrift af
a. Oldermand og kassemester
b. Oldermand og to medlemmer af Laugsstyrelsen.
Laugsstyrelsen kan meddele Kassemesteren fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale påtagne og godkendte forpligtelser. Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue, og der påhviler ikke Laugets medlemmer eller medlemmer af Laugsstyrelsen nogen form for personlig hæftelse for Laugets gældsforpligtelser. En lokalafdeling jvnf. artikel 8 kan ikke forpligte Lauget i noget retsforhold.

Artikel 11.
Æresmedlemmer kan udnævnes af Laugsstyrelsen. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent.

Artikel 12.
Denne Laugs-Skraa kan kun ændres på en Laugsforsamling, når 3/5 af de fremmødte Laugsbrødre stemmer derfor, ligesom Lauget kun kan opløses på en sådan, når over halvdelen af de fremmødte Laugsbrødre stemmer derfor. En Laugsforsamling kan altid træffe beslutning, uanset hvor mange Laugsbrødre, der er mødt. En beslutning om opløsning af Lauget skal dog altid efterfølgende behandles på en ekstraordinær Laugsforsamling. I tilfælde af, at Lauget opløses, tilfalder formuen ”Christian Den Fjerdes Laugs Fond” samt andre formål efter Styrelsens bestemmelse, medens arkivalier og effekter tilfalder Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum.

Således vedtaget på det stiftende Laugsmøde i Aalborg den 16. december 1942, senere afholdte ordentlige  Laugsforsamlinger og den ekstraordinære Laugsforsamling 19. november 2018.